Értékelés

Elkészült az EFOP területi kohéziót elősegítő programok intézkedéseinek értékelése

Elkészült az EFOP területi kohéziót elősegítő programok intézkedéseinek értékelése

A 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszakra vonatkozó értékelés készült a Miniszterelnökség megbízásából, a HÉTFA Kutatóintézet, illetve a MultiContact Consulting Kft. szakértőinek együttműködésével. Célja az EFOP keretében megvalósuló, területi kohéziót elősegítő fejlesztések eredményeinek értékelése. Az értékelés célja volt a megvalósítás tapasztalatainak feltárása; annak vizsgálata, hogy a megvalósított fejlesztések eredményei hogyan járulnak hozzá a megfogalmazott célok eléréséhez; valamint az új időszak felhívás-tervezésének, megvalósításának támogatása.

A vizsgált projektek legnagyobb része a járási szintet célozta. Az EFOP-1.4.2 járási Gyerekesély projektek és az EFOP-1.5.1 Végtelen projektek kiindulópontja a járási gondolkodás volt. A projektek megvalósítása során a szolgáltatásszervezésben is megjelent a járási szintű gondolkodás. Az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 projektekben hasonló megvalósító szereplők mellett változatosabb megvalósítási módok és tevékenységek születtek. A terepen készült interjúk tanulságai alapján árnyalt kép rajzolódik ki a helyi és járási együttműködések jellegével kapcsolatban. Az eleve meglévő kapcsolódások, egyéni hozzáállás, valamint a személyes viszonyok jelentős hatást gyakoroltak az együttműködés minőségére.

A projektek fontos célja volt az alapszolgáltatások fejlesztése is. A fejlesztések közül azok tudták a leghatékonyabban segíteni, kiegészíteni az alapszolgáltatást, és pótolni a hiányzó kapacitásokat, amelyek esetében a szakmai megvalósítók vagy maguk is az alapellátásban dolgoztak (pl. a család- és gyermekjóléti központban), vagy nagyon szorosan együttműködtek vele. Ebben az esetben legtöbbször tudatosan igyekeztek összehangolni a projekttevékenységeket a meglévő ellátással/infrastruktúrával.

„Az EFOP területi kohéziót elősegítő programok intézkedéseinek értékelése” című dokumentum ezen a linken érhető el. Bővebb összefoglalónk az értékelés eredményeiről itt olvasható.

Elkészült a felsőoktatásban való bennmaradást célzó intézkedések ex-post értékelése

Elkészült a felsőoktatásban való bennmaradást célzó intézkedések ex-post értékelése

A HÉTFA Kutatóintézet szakértői a MultiContact Consulting Kft. alvállalkozójaként, a Miniszterelnökség megbízásából átfogó értékelést készítettek „A felsőoktatásban való bennmaradást célzó intézkedések ex-post értékelése” címmel.  Az értékelés célja a Strukturális Alapokból finanszírozott fejlesztések utólagos (ex-post) elemzésével megvizsgálni, hogy az értékelésben központi ágazati és intézményi felsőoktatási beavatkozások mennyire tudtak pozitív hatást gyakorolni a felsőoktatás lemorzsolódási arányának csökkentésére a 2014-2020-as programidőszak során.

Az értékelés tényellentétes módszertanra támaszkodva becsülje meg a beavatkozások hatásait. A hatások vizsgálatához a vizsgált konstrukciók közül az EFOP-3.4.3-16 (Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében) esetében volt lehetőség adminisztratív adatok alapján elemzési adatbázist összeállítására. A hatáselemzés elvégzése során az azonosításhoz elérhető információk alapján összesen 11 egyetem 6 110 támogatott és 60 172 nem támogatott képzése került az elemzési adatbázisba. Az elemzés eredményeinek fényében számos javaslat született a következő tervezési időszak lemorzsolódást célzó projektjeinek tervezésével kapcsolatban.

„A felsőoktatásban való bennmaradást célzó intézkedések ex-post értékelése” című értékelés teljes terjedelmében itt érhető el. Honlapunkon elérhető az értékelés részletesebb összefoglalója.

PROFEEDBACK– A HÉTFA vezetésével indul az új COST Akció

PROFEEDBACK– A HÉTFA vezetésével indul az új COST Akció

A COST (Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés- European Cooperation in Science and Technology) támogatja a kutatók mobilitását és tapasztalatcseréjét, tudományterülettől függetlenül segít összekötni a kutatókat és az innovátorokat. A COST akciói konferenciákat, workshopokat, rövid távú tudományos feladatokat, képzéseket, publikációkat támogatnak, valamint egyéb eszközöket, amelyek a résztvevők hálózatépítését segítik.

A HÉTFA Kutatóintézet, mint vezető szervezet részt vesz PROFEEDBACK elnevezésű COST-akcióban (PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnowledgement; CA20112). A HÉTFA ügyvezető igazgatója, Balás Gábor, az Akció vezetőjeként a PROFEEDBACK fő képviselője lesz, ő felel majd a tevékenységek koordinálásárért.

A PROFEEDBACK Akció célja, hogy elősegítse a szakpolitikai értékelési közösség hálózatépítését uniós szinten, valamint felhívja a figyelmet a szakpolitikák értékelésével kapcsolatos kutatások fontosságára, ezáltal javítva a politika döntéshozatalra gyakorolt hatását. A platform alulról felfelé építkezésen és nyitott megközelítésen alapul, különböző tudományterületek és ágazatok kutatóit és szakembereit fogja össze. Céljuk, hogy bemutassák és értékeljék a szakpolitikai értékelés elméleteit, főbb témáit, eszközeit és módszereit. A bevált gyakorlatok európai szintű értékelésének eredményei közvetlen és magas színvonalú információt nyújtanak majd a szakpolitika-értékelésért felelős nemzeti és uniós szervek számára.

A szakpolitikák értékelése kulcsfontosságú eszköz az uniós szakpolitikák megértésében, fejlesztésében és korszerűsítésében, ezért egyre nagyobb igény mutatkozik az EU egészére kiterjedő és magas színvonalú értékelési szolgáltatások iránt. A fő kihívást az jelenti, hogy jelenleg nincs alulról építkező platform a szakpolitika-értékeléssel foglalkozó európai kutatók és szakemberek számára, éppen ezért korlátozott lehetőségek adódnak a közös problémák megvitatására, az országspecifikus gyakorlatok értékelésére és tudásuk kölcsönösen előnyös és hatékony megosztására.

A PROFEEDBACK célja, hogy innovatív, komplex, ágazatközi és multidiszciplináris megközelítéssel kezelje a problémakört az alábbi eszközökkel:

  • az értékelési szakpolitikai kutatások elméleti és módszertani kérdéseinek elemzése, különös tekintettel a kohéziós politikára,
  • a szakpolitikai értékelés tudományos kutatásának gazdagítása és az új kihívások kezelése,
  • a széttagolt megközelítések összehangolása a kutatási menetrend meghatározása és a közös megértés érdekében,
  • hozzájárulás a szakpolitika-értékelési közösség kapacitásépítéséhez,
  • a nemzeti és uniós politikai döntéshozók és a civil társadalom bevonása a tényeken alapuló politikai döntéshozatalhoz való hozzájárulás érdekében,
  • magatartási kódex kidolgozása a szakpolitika-értékelő közösség számára.

Projekt időtartama: 2021. szeptember 1-től – 2025. szeptemberéig.

További információ elérhető COST Akció honlapján.