Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

E-mail címem és/vagy telefonszámom megadásával nyilatkozom, hogy tudomásul veszem, és egyben hozzájárulok ahhoz, hogy „Az EKF-program megvalósításának első tapasztalatai és lakossági fogadtatása Veszprémben” című projekt keretei között a felhasználó, a Hétfa Elemző Központ Kft. (1051 Budapest, Október 6. utca 19., IV/2., telefon: +36 1 621 2914, e-mail: info@hetfa.hu) e-mail címemet és/vagy telefonszámomat fókuszcsoport-résztvevői toborzási célból kezelje és 2023. október 31-ig – a nyilatkozat tárgyát képező projekt záróidőpontjáig – megőrizze.

Kijelentem, hogy az alábbi adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és megértettem.

Az adatvédelemben érintettek jogok

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelésre az adatkezeléssel jogos érdekünket szolgáljuk vagy az adatkezelés tudományos, történeti, kutatási vagy statisztikai célt szolgál.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha hozzájárulását adta a személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez, Ön e hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyenkor megszüntetjük felhasználását, kivéve, ha van más jogalapunk az Ön adatainak további kezelésére. Ez esetben erről értesítjük Önt.

Az érintett hozzáférési joga

Bármikor részletes információt kérhet az Önnel kapcsolatos adatkezelésekről. Az adatkezelésekkel kapcsolatban a kérés kiterjedhet az adatkezelés céljára, a kezelt adatok körére, az adattárolás időtartamára, az érintett jogaira, az adatok forrására, adattovábbítás esetén a címzettekre, valamint harmadik országba való továbbítás esetén az adattovábbítás garanciáira. Kérheti tőlünk továbbá az Önnel kapcsolatban tárolt adatok másolatát, vagy az adatok módosítását, aktualizálását vagy törlését. Az Önnel kapcsolatban tárolt adatokhoz való hozzáférést ingyenesen biztosítjuk, hacsak jogszabály lehetővé nem teszi az ellentételezést. Ha Ön az információkról további másolatokat kér, ésszerű mértékű adminisztrációs díj felszámítására van lehetőségünk. Amennyiben jogi lehetőségünk van rá, a kérés teljesítését meg is tagadhatjuk, azonban döntésünk okáról minden esetben tájékoztatjuk Önt.

Az adatok töröltetéséhez való jog

Bizonyos esetekben Önnek joga van kérni tőlünk személyes adatainak törlését. Alapesetben ez a jog akkor áll fenn, ha

  • az adatra nincs többé szükség;
  • Ön visszavonta az adatai felhasználásához adott hozzájárulását, és nincs más érvényes jogalapunk a további felhasználásra;
  • az adatkezelés jogtalanul történt;
  • az adatok törlése jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges; vagy
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk a további adatkezelésre.

Az Ön törlés iránti kérését csak korlátozott körülmények között tagadhatjuk meg, és döntésünk okáról ekkor is minden esetben értesítjük Önt.
Amikor eleget teszünk a törlés iránti jogos kérésnek, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az érintett adatokat valóban töröljük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az alábbi esetekben joga van ahhoz, hogy kérje személyes adatai kezelésének korlátozását:

  • Amennyiben vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
  • Amennyiben az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, kérheti azok felhasználásának korlátozását
  • Ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez Önnek szüksége van a kezelt adatokra, de az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra szintén kérheti az adatkezelés korlátozást
  • Amennyiben tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha megosztottuk az Ön személyes adatait harmadik féllel, akkor őt is értesítjük az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Természetesen értesítjük Önt, mielőtt személyes adatai kezelésének bárminemű korlátozását
megszüntetnénk.

A helyesbítéshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy kérje az általunk Önnel kapcsolatban tárolt pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését. Ha megosztottuk a szóban forgó személyes adatokat harmadik féllel, akkor őt is értesítjük a helyesbítésről, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Kérheti tőlünk azon harmadik felek adatait is, akikkel a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat megosztottuk. Ha úgy ítéljük meg, hogy ésszerű okunk van az Ön kérésének elutasítására, döntésünk okát el fogjuk magyarázni Önnek.

Az adatok hordozhatóságához fűződő jog

Önnek joga van hozzá, hogy személyes adatait más szolgáltatóhoz továbbítsa. Lényegében ez azt jelenti, hogy lehetősége van az általunk Önnel kapcsolatban tárolt adatokat más harmadik félhez továbbítani. Annak érdekében, hogy ezt lehetővé tegyük az Ön számára adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban a rendelkezésére bocsátjuk, hogy Ön továbbíthassa azokat. Arra is van lehetőség, hogy kérésére az adatokat közvetlenül mi továbbítsuk.

A panasztételhez való jog

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

A jogorvoslati lehetőséggel és panasszal élhet továbbá lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél is. Ha Ön gyakorolni kívánja bármely említett jogát, vagy vissza szeretné vonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, akkor azt az info@hetfa.hu, vagy a Társaság székhelyére eljuttatott írásos nyilatkozatban megteheti. Tájékoztatjuk, hogy üzenetét az Ön által felvetett kérdések megoldása érdekében tárolhatjuk.