Horizont Európa program által finanszírozott RM ROADMAP projekt célja az európai kutatásmenedzsment szakma jövőjét segítő keretrendrendszer, stratégia és az ezek megvalósítását támogató közösség létrehozása az Európai Kutatási Térség (ERA) megerősítése érdekében. Az ERA-térségben működő, kutatásmenedzsmentben és kutatástámogatásban dolgozó szakértőkről szóló előzetes jelentés bemutatja a 3 éves projekt első évének eredményeit, amelyet Zsár Virág, a HÉTFA vezető tanácsadója és Csite Blanka, a HÉTFA junior projektmenedzsere dolgoztak ki 2023 augusztusában.

A vizsgálat több, a kvalitatív kutatást szolgáló módszerből állt, beleértve a szakirodalmi áttekintést, fókuszcsoport-jellegű beszélgetéseket, online interjúkat és egy személyes workshop eredményeinek összegzését. A szakirodalmi áttekintést és az előzetes eredmények bemutatását követően a fő hiányosságok és szükségletek beazonosítása megtörtént, amelyre szervesen épül a következő két év projektmunkája. Az előzetes eredmények mélysége és gazdagsága azt is lehetővé tette, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg a különböző érdekelt felek számára.

A legfontosabb megállapítások 5 különböző témakör mentén tárgyalhatók:

1) A kutatásmenedzsment definíciója és terminológiája

A kutatásmenedzsment szakma definiálása meglehetősen összetett feladat a szakma sokszínűsége, folyamatosan fejlődő jellege és a felelősségi körök összetettsége miatt. Egy széleskörűen elfogadott definíció hiánya ugyanakkor akadályozza a szakmai identitás kialakulását. A definícióhoz vezető egyik út lehet a fókuszcsoportos beszélgetések résztvevői és az online interjúalanyok által megosztott, a kutatásmenedzserek támogató szerepére történő építkezés: segítség, támogatás, összekötés, mediáció, útmutatás és megvalósítás. Mindezeket a tevékenységeket a kutatásmenedzserek változatos módokon valósítják meg, de általánosságban jellemző tapasztalat az elismertség hiánya. A szakma definiálása és hozzáadott értékének megértése tehát létfontosságú a szakmában dolgozók elismertségének és megbecsültségének érdekében.

2) A kutatásmenedzsmenten belüli szakmai kategóriák, szegmensek

A kutatásmenedzserek által lefedett szakmai területek jelentős változatosságot mutatnak Európa-szerte. A kutatásmenedzsmentben dolgozó szakemberek megtalálhatók olyan területeken, mint a pályázatok előkészítése, támogatói szerződések megkötése, pályázati pénzügyek, a kutatás kommunikációja, jogi kérdések rendezése, tudás- és innovációmenedzsment, kutatáspolitika, kutatásfinanszírozás, kutatási infrastruktúra-, kutatási adatok kezelése, stb. Tekintettel mindezen területek jelentőségére a kutatási és innovációs források megszerzésében és hatékony menedzsmentjében még fontosabb hangsúlyozni a szakma fontosságát az érdekeltek számára. Az egyik megoldás lehet egy charta vagy szakmai kódex létrehozása, amely hozzájárulna a szakmában dolgozók elismeréséhez, valamint a megfelelő források dedikálása intézményi és projektszinten a kutatásmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokra.

3) Szakmai fejlődés és karrierút

Noha néhány országban léteznek már szakmai fejlődési keretrendszerek a kutatásmenedzsment és támogatás terén azonban előzetes felméréseink alapján Európában mindeddig nem beszélhetünk hivatalos szakmai karrierútról.

Mind az interjúalanyok, mind a fókuszcsoport résztvevői arról számoltak be, hogy vannak kutatásmenedzserek, akik proaktívak és egyénileg fejlesztik szaktudásukat az elérhető képzéseken vagy egyéb szakmai lehetőségeken keresztül. A legtöbb esetben azonban a szakembereknek nincs elég idejük vagy forrásuk arra, hogy kiaknázzák ezeket a lehetőségeket és építsék személyes karrierjüket. Megoldásként fontos lenne szakmai szervezetek vagy szövetségek létrehozása (amennyiben ilyenek még nem léteznek adott országban) és a szakmai fejlődés lehetőségeinek ösztönzése, beleértve a minősített és elismerést nyújtó programokat és képzéseket.

4) A kutatásmenedzsmenthez szükséges készségek és kompetenciák.

A kutatásmenedzsmentben és támogatásban dolgozó szakemberek a készségek és képességek rendkívül széles skálájával kell, hogy rendelkezzenek. Az RM ROADMAP projekt nagyköveteinek részvételével megvalósított workshop alapján összeállítottuk a készségek és kompetenciák előzetes táblázatát, amely alátámasztja a kutatásmenedzsment szerepkörökben szükséges készségek változatosságát. Az azonosított készségeket és kompetenciákat négy csoportba soroltuk: 1) transzverzális (több területen is felhasználható) készségek, 2) kutatásmenedzsmenthez kapcsolódó egyéni és szociális készségek (soft skills), 3) szakmai készségek (hard skills), és végül 4) specializációhoz vagy pozícióhoz kapcsolódó készségek.

Fontos kiemelni, hogy a különböző munkakörök és kategóriák különböző készségeket igényelnek. A szükséges készségek átfogó megértése érdekében ajánlott egy, a konkrét munkakörökhöz igazodó, egész Európára kiterjedő kompetenciamátrix kialakítása.

5) Intézményi jó gyakorlatok a kutatástámogatás terén

Az interjúk alapján beazonosításra kerültek jó gyakorlatok arra vonatkozóan, hogy miként érdemes a kutatást végző szervezetek esetében ismertetni a kutatásmenedzsment területét és a kutatástámogatást végző szakértők munkáját, valamint hogyan lehet fejleszteni a kutatási területen dolgozó kollégákkal való kapcsolat minőségét. Ugyanakkor adott egységen belül is támogató és motiváló környezetet tudnak teremteni a kutatásmenedzsmentben dolgozó munkatársak számára. Néhány példa azt is bemutatja, hogy a kutatástámogató szervezetek hogyan növelhetik stratégiai szerepüket és miként tehetik nyilvánvalóvá hozzáadott értéküket.

A jelentés javaslatokat fogalmaz meg a döntéshozók számára, beleértve a nemzeti és európai döntéshozókat, a kutatásfinanszírozó szervezeteket, a kutatásintenzív intézményeket és szervezeteket, és a területen dolgozó szakembereket.

Megállapításaink összhangban vannak a szakirodalommal, de frissebb és mélyrehatóbb áttekintést adnak. Annak érdekében, hogy részletesebb képet kapjunk, a még futó online felmérés eredményeinek elemzésére fogunk támaszkodni. Ehhez fontos, hogy megfelelő számú válaszadót érjünk el: amennyiben még nem töltötte ki kérdőívünket, de a kutatásmenedzsment és támogatás bármely területén dolgozik, kérjük tegye meg erre a linkre kattintva (2024 májusáig elérhető).

Előzetes eredményeinket az RM ROADMAP projekt által szervezett közös együttműködésen (co-creation) keresztül validáljuk a nemzeti és tematikus kutatásmenedzsment közösségekkel. A co-creation tevékenységhez ezen a platformon keresztül lehet ingyenesen csatlakozni.

Az előzetes jelentés ezen a linken érhető el, a zárójelentés megjelenése 2025 júniusban várható.

Az RM Roadmap projektről további információk ezen a weboldalon találhatók.