Munkatársaink

Balás Gábor balasgabor@hetfa.hu

Telefonszáma: +36-30-984-91-66

Közgazdász, a HÉTFA alapítója, ügyvezetője és igazgatója. Korábban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elemző, Értékelő, Módszertani Főosztályát vezette. Rendszeresen oktat a Corvinus Egyetem Széchenyi Szakkollégiumában, ami 2014-ben Patrónus Tanár elismerésben részesítette. A Corvinus Egyetem közgazdaságtani doktori iskolájának tagja. Főbb elemzési területei a közpolitikai eszközök, különös tekintettel a fejlesztési források felhasználásának eredményessége, az államműködés hatékonysága, az állami szabályozás hatása a vállalkozások együttműködésére, az önkormányzati működés mechanizmusai és az elmaradott vidékek fejlesztési lehetőségei.

Csite András csiteandras@hetfa.hu

Telefonszáma: +36-30-730-66-68

Közgazdász, a gazdaságtörténet egyetemi doktora, a szociológia doktora (PhD). A HÉTFA alapítója és ügyvezető igazgatója. 1994-2004 között az MTA Politikai Tudományok Intézetében dolgozott tudományos munkatársként. 1997-ben kiemelkedő kutatói munkáért Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült, 2000-ben a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Emlékéremmel tüntette ki. 1998-2001 között az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjasa. 2015-ben a Zala Megyei Közgyűlés Zala Megye Fejlesztéséért Díjjal tüntette ki. Főbb szakterületei: külhoni magyarság, fejlesztéspolitika, vidék, elitek, vállalkozások. Több mint nyolcvan hazai és külföldi tudományos szakcikk szerzője, társszerzője.

Szepesi Balázsszepesibalazs@hetfa.hu

Telefonszáma: +36-30-521-38-91

Szociológus, közgazdász, a politikatudomány doktora (PhD). A HÉTFA alapítója, ügyvezetője és stratégiai igazgatója. 1999-2000 között elemzőként dolgozott a Gazdasági Minisztériumban, majd 2003 és 2006 között a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Elemző, Értékelő, Modellező Főosztályát vezette. 2010-2012 között a Nemzetgazdasági Minisztérium Parlamenti és Gazdaségstratégiai Államtitkárság stratégiaalkotási és elemzési tevékenységét irányította. A HÉTFA alapítója, számos a versenyképességgel, a hazai kapitalizmus működésével foglalkozó tudományos közlemény szerzője. Rendszeresen tanít a Budapesti Corvinus Egyetem szakkollégiumaiban. 2012 óta a Rajk László Szakkollégium állandó tanára.

Major Kláramajorklara@hetfa.hu

Telefonszáma: +36-30-827-33-72

Közgazdász, a HÉTFA kutatási igazgatója. Korábban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Közgazdaságtudományi Tanszékén adjunktus. PhD fokozatát a Corvinus Egyetemen szerezte 2003-ban. Főbb elemzési területei a makroökonómiai modellek és előrejelzések, a közpolitikai programok hatásvizsgálatai, térökonometriai módszerek alkalmazása a területi folyamatok vizsgálatában és a numerikus módszerek makroökonómiai alkalmazásai.

Borbás Gabriella borbasgabriella@hetfa.hu

Közgazdász. 2010 óta a HÉTFA Elemző Központ vezető elemzője. 2007 és 2009 között a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöki kabinetjét vezette, korábban a Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinációért felelős főosztályán dolgozott osztályvezetőként. Ezekben az években elsősorban a fejlesztéspolitikai intézményrendszer kialakításával, működtetésével foglalkozott, 2008-ban munkájáért miniszteri kitüntetést kapott. Emellett oktatott a Corvinus Egyetemen, valamint tanulmányával díjat nyert a Magyar Közigazgatási Kar által szervezett „Közigazgatás Korszerűsítése” versenyen.

Csengődi Sándorcsengodisandor@hetfa.hu

A HÉTFA külső tanácsadója. A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának adjunktusa, közösségi gazdaságtant és társadalmi költség-haszon elemzést tanít angol és magyar nyelven. 2011-2012 között vezette a kormányzati döntés-előkészítés és jogszabályi hatásvizsgálatok módszertani és tudásközpontjaként működő ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központot. Korábban elemzéseket és értékeléseket végzett és koordinált a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, majd az Agenda Consulting Kft vezető tanácsadójaként értékelési projekteket vezetett, valamint térségi, települési és országos fejlesztési programokat, stratégiákat dolgozott ki. Számottevő tudással és tapasztalattal rendelkezik empirikus elemzési és hatásvizsgálati módszerek alkalmazásához kapcsolódóan. Felsőfokú szinten beszél angolul és németül.

Geambasu Réka
geambasureka@hetfa.hu

Szociológus, antropológus. 2013 novembere óta a HÉTFA munkatársa. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) szerzett szociológusi és antropológusi diplomát, majd ugyanitt védte meg 2013-ban doktori disszertációját. 2007 óta a BBTE Magyar Nyelvű Szociológia és Szociális Munkásképző Intézet egyetemi tanársegédje.

Herczeg Bálint
herczegbalint@hetfa.hu

Közgazdász, a HÉTFA Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. 2012-ben szerzett PhD fokozatot a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán a Versenyképesség, globalizáció és regionális doktori programban. Kutatási területe és disszertációjának témája is a monetáris politika és annak transzmissziós mechanizmusai, jelenleg közoktatás eredményeit befolyásoló tényezők hatásait vizsgálja. Korábban a Debreceni Egyetem bevezető mikro- makroökonómiai és nemzetközi közgazdaságtan kurzusokat tartott.

Megyesi Boldizsár
megyesiboldizsar@hetfa.hu

Szociológus. A Hétfa Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészmérnöki Karán és az ELTE Társadalomtudományi Karán végezte, ugyanitt szerezte PhD fokozatát. Főbb szakterületei a fejlesztéspolitikai hatásvizsgálatok, vidékkutatások, tudomány és társadalom kapcsolata. Több EU FP7-es kutatásban és hatásvizsgálatban vett részt. Számos publikáció szerzője és társszerzője, a Socio.hu c. folyóirat szerkesztője, az MTA Társadalomtudományi Központ Szociológia Intézetének tudományos munkatársa.

Mike Károly
mikekaroly@hetfa.hu

Közgazdász, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékének egyetemi adjunktusa, a Hétfa Kutatóintézet külső tudományos főmunkatársa, 2014. október 1-től az OTKA PD 113072 sz. “A szerződések bírósági kikényszeríthetősége és a vállalkozói gazdaság fejlődése” c. projekt kutatásvezetője. 2002-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, ahol 2010-ben PhD fokozatot is szerzett közgazdaságtudományból. 2012-ig a Széchenyi István Szakkollégium igazgatója. A Kommentár, valamint a Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás folyóiratok szerkesztője. Egyetemi oktatóként és kutatóként új intézményi közgazdaságtannal, a jog és a politikai intézmények közgazdasági elemzésével foglalkozik. Aktuális kutatási területei: formális és informális intézmények a magyar gazdaságban, az európai integráció politikai gazdaságtana, alkotmányos közgazdaságtan, versenypolitika. Mike Károly publikációs listája

Németh Nándor
nemethnandor@hetfa.hu

Geográfus, PhD, a Pannon.Elemző Iroda ügyvezetője, a HÉTFA alapítója. Az egyetemi oklevél megszerzését követően három évig ösztöndíjas doktorandusz az ELTE TTK Regionális Földrajzi (ma: Regionális Tudományi) Tanszékén, majd öt évig tudományos segédmunkatárs az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, amelynek mind a mai napig külső munkatársa. Doktori értekezését regionális tudományi témában védte meg, rendszeresen publikál szaklapokban. Legtöbb munkája Magyarország területi egyenlőtlenségeinek megértéséhez és a tapasztalt problémák kezelési lehetőségeinek feltárásához kötődik. 2013 óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezető szakértője.

Szabó-Morvai Ágnes szabomorvaiagnes@hetfa.hu

Közgazdász, a HÉTFA Elemző Központ vezető elemzője. Jelenleg a Közép-Európai Egyetem (CEU) doktorandusza, disszertációját a gyermeknevelési és családtámogatások munkapiaci aktivitásra gyakorolt hatásairól írja. Kiemelt érdeklődési területei a pénzpiacok, finanszírozás és a munkapiac.  Oktatott statisztikát és ökonometriát a CEU-n, illetve vállalati pénzügyeket a Debreceni Egyetemen. Ezelőtt a Budapest Bankban hitelkockázati modellezéssel foglalkozott.

Baranyai Zsolt
baranyaizsolt@hetfa.hu

Szociológus, 2012 júliusa óta a HÉTFA munkatársa. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán végzett 2012-ben, érdeklődési területe a városrehabilitáció-városszociológia, illetve a területfejlesztés. Szakdolgozatát a budapesti rehabilitációs gyakorlatok és a kiskereskedelem összefüggéseiről írta. Egyetemi tanulmányai alatt településkutatási, kisebbségszociológiai és foglalkoztatási projektekben szerzett szakmai tapasztalatokat.

Bobák Fanni
bobakfanni@hetfa.hu

Nemzetközi kapcsolatok elemzője, projektmenedzser. 2015 novembere óta a HÉTFA munkatársa. Alapszakon a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem szlavisztika szak orosz szakirányán végzett. Mesterszakos diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi tanulmányok képzésén szerezte. Tanulmányai mellett a Széchenyi István Szakkollégium aktív tagja volt, ahol kormányzati gazdaságtant tanult. Angolul felsőfokon, oroszul és németül középfokon beszél.

Bördős Katalin
bordoskatalin@hetfa.hu

Közgazdász, 2016 áprilisa óta a HÉTFA elemzője. Mesterszintű tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végezte, emellett a Széchenyi István Szakkollégium végzett tagja. 2012 és 2016 között a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézetnél dolgozott junior elemzőként. Elsődleges érdeklődési területei a foglalkoztatás-politika és a munkagazdaságtan, valamint a kvantitatív hatásvizsgálati és alkalmazott ökonometriai módszerek.

Czaller László 
czallerlaszlo@hetfa.hu

Okleveles geográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója. Tudományos érdeklődése a gazdaságföldrajz különböző területeit fedi le, doktori disszertációjának témája az agglomerációs gazdaság, a szelektív munkaerő-vándorlás és a regionális növekedés kérdésköreihez kötődik. 2014 óta az ELTE geográfus szakán rendszeresen végez oktatási tevékenységet. A Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja, 2012 márciusa óta a HÉTFA Kutatóintézet munkatársa.

Fazekas Gergely
fazekasgergely@hetfa.hu

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen tanult nemzetközi tanulmányok szakon (BA), és 2012 októbere óta a HÉTFA junior munkatársa. Szakdolgozatában az uniós Keretprogramok fejlődését vizsgálta az FP7-el bezárólag.

Főző Zsolt
fozozsolt@hetfa.hu

Közgazdász, politológus, 2012 óta HÉTFA munkatársa, junior elemzője. A Budapesti Corvinus Egyetemen és a Közép-európai Egyetemen folytatott tanulmányai mellett a Rajk László Szakkollégium aktív tagja és vezetője volt. Elsődleges érdeklődése a gazdaságfejlesztés és az uniós fejlesztéspolitika illetve a politikai gazdaságtan különböző területei.

Iváncsics Vera
ivancsicsvera@hetfa.hu

Nemzetközi kapcsolatok és Európai Uniós szakértő. 2014 szeptembere óta a HÉTFA munkatársa. A Budapesti Corvinus Egyetemen folytatott tanulmányai mellett a Széchenyi István Szakkollégium aktív tagja volt. Korábban a Budapesti Kulturális Obszervatóriumban, majd Nemzetgazdasági Minisztérium versenyképességi elemzőjeként dolgozott. Munkája során részt vett nemzetközi kutatási projektekben, vállalkozások adminisztratív tehercsökkentését támogató kormányzati projektek kidolgozásában és megvalósításában továbbá az EU 2014-2020-as fejlesztési időszak stratégiai dokumentumainak kidolgozásában, ehhez kapcsolódó tárgyalási folyamatokban. Végzős kertészmérnök hallgatóként a városi zöldterület tervezés és fenntartással kapcsolatban a Főkert Nonprofit Zrt.-nél szerzett tapasztalatokat.

Kiss-Kozma Georgina PhD-hallgató
kozmageorgina@hetfa.hu

Okleveles politológus, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskola PhD-hallgatója. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, Politikatudomány mesterszakon végezte. Kutatási területe és doktori disszertációjának témája a romániai magyar ifjúság kérdésköreihez kapcsolódik. Angolul és németül felsőfokon beszél.

Kocsis Judit
kocsisjudit@hetfa.hu

Szociálpolitikus, 2015. szeptembere óta a HÉTFA projektmenedzsere. Az ELTE Társadalomtudományi Karán és a Pécsi Tudományegyetemen tanult.

Obertik József
obertikjozsef@hetfa.hu

Okleveles geográfus. 2016 júliusa óta a HÉTFA munkatársa. Alap- és mesterszakos tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. Szakdolgozatában a kínai működőtőke-befektetések területi egyenlőtlenségeivel foglalkozott.

Orbán Dorottya
orbandorottya@hetfa.hu

Elemzési asszisztens, kommunikációs munkatárs, 2016 áprilisától a HÉTFA munkatársa. Alapszakon romanisztika, olasz szakirányon bölcsészként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd ugyanitt nemzetközi tanulmányok, kulturális diplomácia szakirányon végezte mester tanulmányait. Felsőfokon beszél olaszul és angolul.

Radnai Zsuzsa
radnaizsuzsa@hetfa.hu

Nemzetközi kapcsolatok elemzője, 2016 áprilisa óta a HÉTFA Nemzetközi Irodájának projektmenedzsere. Alapszakos diplomáját az ELTE Társadalomtudományi Karán nemzetközi tanulmányok képzésén szerezte, majd mesterszakon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi tanulmányok kulturális diplomácia és Európa-tanulmányok szakirányon végzett. 2011 óta foglalkozik európai uniós tájékoztatással, emellett érdeklődési területe a magyar-spanyol kulturális kapcsolatok erősítése. Angolul és spanyolul felsőfokon beszél.

Remete Zsuzsa
remetezsuzsa@hetfa.hu

Igazgatásszervező, közgazdász, 2012 szeptembere óta a HÉTFA munkatársa. 2009-ben végzett a Budapest Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán (BA), 2011-ben pedig kiváló minősítésű diplomát (MSc) szerzett a Közgazdaságtudományi Kar közgazdálkodás és közpolitika szakán, közintézményi menedzsment szakirányon. Főbb érdeklődési területei az intézményi gazdaságtan, a területfejlesztés és a fenntartható fejlődés témakörei. Korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium elemzőjeként dolgozott.

Rési Kata
resikata@hetfa.hu

Szociológus, 2012 decembere óta a HÉTFA  munkatársa elemzőként, projektmenedzserként. Kitüntetéses mesterszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia szakán szerezte. Tanulmányai során 2011-2012-ben Köztársasági Ösztöndíjban részesült, 2011-ben gyakornokként a “P und P Sozialforschung” munkatársa volt Ausztriában. Érdeklődési területe a fejlesztéspolitika, valamint a gazdasági-, társadalmi hatásvizsgálatok.

Saffer Zsuzsanna
safferzsuzsanna@hetfa.hu

Kommunikációs szakember, közgazdász. 2015 decemberétől a HÉTFA kommunikációs munkatársa és az Összkép magazin szerkesztője, szerzője. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte. Szabad bölcsészet és gazdálkodási menedzsment alapszakon, illetve kommunikáció-és médiatudomány mesterszakon szerzett diplomát.  Egyetemi tanulmányai mellett a Széchenyi István Szakkollégiumban szociológiát tanult.

Szendrei Zsolt
szendreizsolt@hetfa.hu

Építész, urbanista, 2015 januárjától a HÉTFA munkatársa. 2011-ben szerezte diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán. 2011 és 2014 között a Csonka Pál Doktori Iskola hallgatója. 2014-ben a BME Urbanisztika Tanszékén Urbanista Szakirányú Továbbképzésen szerzett másoddiplomát. Kiemelt érdeklődési területe a nagyvárosok városmagjainak kiskereskedelemi térszerkezetének átalakulása, a városmegújításhoz kötődően átalakuló földszinti funkciók.

Varró András
varroandras@hetfa.hu

Politológus, 2017 januárjától a HÉTFA elemzője.  Alapszakos diplomáját az ELTE Társadalomtudományi Karán, társadalmi tanulmányok alapszakon szerezte, mesterszakos tanulmányait pedig az ELTE ÁJK politikatudomány szakán végezte. Részt vett a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program gyakornoki programjában, melynek keretében külföldi szakmai tapasztalatra is szert tett. Angolul felső-, franciául középfokon beszél.

Zsár Virág 
zsarvirag@hetfa.hu

Nemzetközi kapcsolatok elemzője, projektmenedzser. 2013 márciusa óta a HÉTFA munkatársa. Kitüntetéses diplomát szerzett alapszakon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, majd mesterszakon a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán. Érdeklődési területe elsősorban Közép-Európa és a Duna-stratégia. Több éves tapasztalattal rendelkezik uniós (FP7, ETE) pályázatok írásában, menedzsmentjében és megvalósításában. Angolul és franciául felsőfokon, németül alapfokon beszél.

Kerényi Gabriella
kerenyigabriella@hetfa.hu

Titkárságvezető, 2012 decembere óta a HÉTFA munkatársa.

Csapó-Horváth Bernadett
csapohorvathbernadett@hetfa.hu

Titkársági munkatárs, 2016 novembere óta a HÉTFA munkatársa.

* * *

A HÉTFA 2014. évi I. gyakornoki programjának résztvevői: Kaderják Anita, Komándi Krisztián, Szabó Noémi és Ván Bálint.

A HÉTFA korábbi munkatársai: Ábrahám Zsolt, Benkő Tibor, Barta Márton, Bognár Fruzsina, Bor Alexander, Grócz Márton, Hogyor Veronika, Jakab Gábor, Józsa Éva, Kabai Gergely, Kiss Gábor, Kovács András, Lieszkovszky József, Luksander Alexandra, Müller Mónika, Nagy-Szilitsán Eszter, Papp Eszter, Perédi Szilárd, Piross Antal, Szentesi Márta, Pocsarovszky Ráchel, Pogonyi Csaba, Puskás Zsuzsa, Telek Ádám és Verebes-Szász Edit.